Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden voor de KADO-UNIEK webshop

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09123738

Algemeen

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Kado-unieK: Kado-unieK

Koper: De contractuele wederpartij van Kado-unieK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kado-unieK op alle overeenkomsten die
Kado-unieK sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Kado-unieK wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.

Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Kado-uniek en Koper.

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Kado-unieK: Kado-unieK

Koper: De contractuele wederpartij van Kado-unieK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kado-unieK op alle overeenkomsten die
Kado-unieK sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Kodo-unieK wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.

Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Kado-uniek en Koper.

Aanbieding en totstandkomlng overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat Kade-uniek een schriftelijke bevestiging zendt van de order of
opdracht van Koper.

Alle aanbiedingen van Kado-uniek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen

Als Koper aan Kado-unieK gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Kado-unieK uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Prijs

Kado-unieK is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich
onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Adviezen
Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Kado-unieK welke geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht.

Intellectuele eigendom

Kado-unieK behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen. tekeningen, programmatuur en/of de hienop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Kado-uniek noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Kado-unieK verstrekt zijn.

Koper vrijwaart Kado-unieK voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Toegestane afwijkingen
De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort
benodigdheden, de normaal volgens de hondelsgebruiken toegestane afwijkingen.

Levering

Levering vindt plaats af fabriek

De met Kado-unieK overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kado-unieK aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.

Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het
moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.

Kado-unieK is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen

Door omstandigheden bij onderaannemers kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde
hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 5% minder, of 5% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Kado-unieK

Verpakking

Kado-unieK behoudt zich het recht voor de kosten van verpakkingen in rekening te brengen. De
verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. Koper is verantwoordelijk voor een juiste afvoer van
verpakkingen geleverd door Kado-unieK

Vervoer en vervoerder: waarneming

Indien door Kado-unieK ‘franco’ wordt geleverd of Kado-unieK (zich anderszins verantwoordelijk heeft
gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig
onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken
moet Koper bimen zeven dagen schriftelijk bij Kado-unieK reclameren.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na
levering.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Kado-unieK een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim Kado-unieK heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.

Het recht van Koper om zijn vorderingen op Kado-uniek te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
Kado-unieK in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar.
Indien een betalingstermijn is overschreden of de Koper failliet is, of in surseance is of de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd, de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al
is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft
plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist
is.

Rente bij zakelijke transacties:

De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek
vastgestelde hoogte van de wettelijke handelrente (artikel 621190 en 120 lid 2 BW).

Rente bij transacties met consumenten:

De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid l BW).

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevondm is Koper aan Kado-uniek
alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen zijn de
werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.

Indien Kado-unielt in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Kado-unieK heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door
omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst
niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekìngen, weersinvloeden, diefstal of
andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid
bedoeld.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat
nog niet is nagekomen. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de
ontbinding geleden schade.

Wijzigingen in de opdracht

Indien de omvang van de aan Kado-unieK verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende
overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Kado-unieK gerechtigd eventueel meerwerk bij Koper in rekening te brengen.

Van meerwerk is ook sprake indien de door Koper verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid.

Ontbinding

Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Kado-unieK gesloten
overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Kado-unieK gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst
op te schorten. Kado-unieK is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar
toekomende te vorderen.

Een en ander laat onverlet de overige aan Kado-unieK toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Kado-unieK is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige
vergoeding van schade aan Koper.

Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Kado-unieK verhindert, heeft
Kado-unieK het recht de overeenkomst te ontbinden.

Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Kado-unieK opleveren zijn in ieder geval: gedragingen.
behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Kado-unieK bij uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt: ongeschiktheid van zaken waarvan Kado-unieK bij uitvoering van de verbintenis gebruik
maakt.

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Kado-unieK zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Reclames, klachten

Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen
of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na
aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden
worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde
zaak niet om overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

Beantwoordt het afgeleverde niet om de overeenkomst, dan is Kado-unieK te hare keuze slechts
gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de
afgeleverde zaak.

Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft Kado-unieK eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:

– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of
andere gesloten overeenkomsten:

– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen:

– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,
boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te
betrachten t.a.v. de zaken.

Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.

Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of
gedeeltelijk te vervreemden.

Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden is Koper gehouden onmiddellijk Kado-unieK te waarschuwen

Als Kado-unieK geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Kado-unieK te
verpanden.

Nadat Kado-unieK haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen.
Koper staat Kado-unieK toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

In alle gevallen dat Kado-unieK een beroep zol moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Kado-unieK gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

Aansprakelijkheid

Kado-unieK is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van een aan Kado-unieK toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding
alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Kado-unieK verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien
de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende
beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke
oorzaak ook ontstaan.

Kado-unieK is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het
werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt
gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Kado-unieK nimmer aansprakelijk.

De door Kado-unieK te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs
gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.

Indien de assuradeur van Kado-unieK om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de

aansprakelijkheid van Kado-unieK te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aameemsom.

Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing

Kijk naar de referenties voor ervaringen met Kado-unieK.